| امروز : جمعه 06/ 06/ 1394 (13:59) | بروز رسانی : 09/ 09/ 1392 (09:06) |  جستجو  | English ●

 صـفـحـه اصـلـی > بررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر کارایی سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزویندانشکده مدیریت و حسابداری
مقطع و گرایشعنوان
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریتبررسی تأثیر اتوماسیون اداری بر کارایی سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان غربی
استاد راهنمااستاد مشاورداورپژوهشگرتاریخ
آقای دکتر اصغر صرافی زادهآقای دکتر کاوه تیمورنژادسارا شیخ بگلو1390بهار
چکیده
این تحقیق با هدف ارتقاء کارایی سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی از طریق بررسی وضعیت موجود و ارایه پیشنهادات به منظور ارتقاء کارایی سازمان، صورت گرفته است.
جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی بود که تعداد آن 97 نفر است که از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 48 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد. ابزار تحقیق، پرسشنامه بوده که روایی آن به استفاده از نظر اساتید و متخصصان سازمان و پایایی آن با محاسبه الفای کرونباخ و آزمون های SPSS مورد تأیید قرار گرفته است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار MINITAB 15 و آزمون یکطرفه تی استیودنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل در مورد فرضیه های تحقیق به شرح ذیل بیان می گردد:
1.    فرضیه فرعی، وجود رابطه معنی دار بین اتوماسیون اداری و استفاده بهینه از زمان، مورد تأیید قرار گرفت.
2.    فرضیه فرعی، وجود رابطه معنی دار بین اتوماسیون اداری و سرعت پاسخگویی به مشتریان، مورد تأیید قرار گرفت.
3.    فرضیه فرعی، وجود رابطه معنی دار بین اتوماسیون اداری و افزایش دقت در انجام کارها، مورد تأیید قرار گرفت.
4.    فرضیه فرعی، وجود رابطه معنی دار بین اتوماسیون اداری و کاهش هزینه های سازمان، مورد تأیید قرار گرفت.
5.    فرضیه اصلی، وجود رابطه معنی دار بین اتوماسیون اداری و کارایی سازمان، مورد تأیید قرار گرفت.
لذا براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فوق پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ گردد که تا اقدام های مؤثر جهت تسریع استقرار نظام اتوماسیون اداری و توسعه حیطه آن در سازمان های تابعه، به عمل آید به گونه ای که با جایگزینی خدمات مکانیزه، به تدریج فعالیت های پیشین حذف و نسبت به اصلاح روش ها و بهبود فرآیند، تمهیدات مقتضی اعمال گردد.
  کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دکتر کاوه تیمورنژاد می باشد. Powered By: atit.ir